Giải pháp đếm xe (Vehicle Counting System)

Hệ thống đếm xe tại các lối vào và ra của từng khu vực và hiển thị số lượng còn trống tại lối vào của từng khu vực đó